Šumarstvo lovstvo i vodoprivreda

Šumarstvo lovstvo i vodoprivreda

U Sektoru za šumarstvo, lovstvo i vodoprivredu vrše se slijedeći poslovi:

U Sektoru za šumarstvo, lovstvo i vodoprivredu vrše se slijedeći poslovi: sudjelovanje u
pripremi i donošenju zakonskih i podzakonskih propisa, te praćenja provođenja zakona iz područja
šumarstva, lovstva i vodoprivrede, priprema općih akata, analiza i informacija vezanih za područje
šumarstva, lovstva i vodoprivrede, osiguranje racionalnog korištenja šuma i šumskog zemljišta, te
njihova zaštita, poslovi koji se odnose na uzgoj i integralnu zaštitu šuma u cjelini, praćenje i
evidentiranje promjena šumskih površina, osiguranje uzgoja i zaštite divljači, te razvoj i unaprjeđenje
lovnog gospodarstva, proglašavanje šuma sa posebnom namjenom i zaštitnih šuma, priprema stručnih
podloga i rješenja za izradu razvojnog programa šumarstva, pružanje stručne pomoći mjerodavnim
tijelima uprave i suradnja sa županijskom upravom za šumarstvo kao i šumsko-gospodarskim društvom,
Priprema strategija i politika upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim
dobrom ( iz oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda), te organizacijsko
uređivanje i pravno reguliranje u oblasti voda, priprema i predlaganje razvojnih dokumenata integralnog
upravljanja vodama, planovi i programi razvoja vodoprivrede, plan odbrane od poplava, plan zaštite
voda od zagađivanja i drugi dokumenti po zakonskoj važećoj regulativi, priprema i predlaganje zakona
i podzakonskih propisa iz djelokruga vodoprivrede iz nadležnosti Županije, te njihovo praćenje i
provedbu, praćenje stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama,
vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom, rješavanje po zahtjevima u upravnom postupku za
korištenje vodnih resursa, javnog vodnog dobra (vodoprivredni uvjeti, suglasnosti, dozvole, nalozi i
utvrđivanje uvjeta za koncesije), vodoopskrba, hidromelioracije i drugi poslovi i zadatci koji proizlaze
iz zakona i drugih propisa.”

Sektor šumarstva, lovstva i vodoprivrede
Tel/Fax: (+387) 034/200-364


Stručni savjetnik za lovstvo
Davor Barać
e-mail: davor.barac@vladahbz.com

Stručni suradnik za šumarstvo
Stipe Perković
e-mail: stipe.perkovic@vladahbz.com

Pomoćnik ministra za šumarstvo lovstvo i vodoprivredu
Ivan Pašalić
e-mail: ivan.pasalic@vladahbz.com

Šumarstvo

 • ZAKON o šumama Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/14)
 • ZAKON o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (”Službene novine F BiH” broj: 71/058/10)
 • PRAVILNIK o troškovima postupka izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/14 );
 • PRAVILNIK o sastavu stručnog povjerenstva i troškovima postupka izdavanja dozvole za krčenje-prenamjenu šume i šumskog zemljišta (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/14 );
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, 4/18);
 • PRAVILNIK o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o elementima za izradu, postupku donošenja i reviziju šumsko gospodarskih osnova (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o obujmu mjera o uspostavi i održavanju šumskog reda i način njihove provedbe (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju službene iskaznice čuvara šuma, izgledu uniforme i općim kriterijima za utvrđivanje čuvarskih rajona (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja i nadoknadi štete pričinjene u šumama i na šumskom zemljištu (odštetni cjenik) (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu praćenja zdravstvenog stanja šuma (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, kao i vrsti i postavljanju graničnih znakova (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu odabira, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih šumskih proizvoda (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o uvjetima pod kojim se vrši ispaša, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika (pašarenje),NN 5-22 HBŽ.)
 • PRAVILNIK o sadržini planova za zaštitu šuma od požara (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu vođenja katastra šuma za državne i privatne šume (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu i obliku vođenja knjiga i registara evidencije (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapređenje šuma i izgledu obrasca (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 6/15);

Lovstvo

 • ZAKON o lovstvu F BiH – neslužbeni pročišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 4/068/10 i 81/14) – koristi se samo za internu uporabu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene uporabe
 • PRAVILNIK o evidenciji izvršenih radova i provedenih mjera predviđenih lovno-gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja lovištem
 • PRAVILNIK o postupku dodjele posebnog lovišta na korištenje(Službene novine Federacije BiH, broj: 88/17)
 • PRAVILNIK o odštetnom cjeniku za naknadu štete na divljači(“Službene novine Fedracije BiH”, broj: 9/14)
 • PRAVILNIK o jedinstvenim obrascima, obliku i sadržaju dozvole za lov i lovne karte(“Službene novine Federacije BiH”. broj: 88/17)
 • PRAVILNIK o izmjeni i dopuni pravilnika o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popisa vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo (“Službene novine Federacije BiH”, broj:88/17)
 • ODLUKA o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 8/15);
 • ODLUKA o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju (” Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 5/21)
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje šteta od divljači 08-04-02-2667/19 (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 1/20)
 • CJENIK odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/12,88/17)
 • PRAVILNIK o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/12,88/17)
 • PRAVILNIK o programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 31/09)
 • PRAVILNIK o obrascu potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i uvjetima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i uporabi mesa divljači u ugostiteljskim objektima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • PRAVILNIK o obrascu, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divljači (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • PRAVILNIK o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje lovačkog oružja, vrsti lovačkog oružja i veličini lovočuvarskog rajona (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • RJEŠENJE o osnivanju uzgojnih područja za divokoze (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • RJEŠENJE o osnivanju uzgojnih područja za medvjeda (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • PRAVILNIK o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenju evidencije o izdanim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koji se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08,88/17)
 • PRAVILNIK o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • ODLUKA o utemeljenju posebnih lovišta na području Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 80/12)
 • PRAVILNIK o stručnoj službi za provedbu lovno-gospodarske osnove (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06)
 • PRAVILNIK o sadržaju, načinu i nositeljima izrade, odnosno odobravanja  lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06,88/17)
 • PRAVILNIK o uvjetima gospodarenja lovištima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06)
 • PRAVILNIK o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup (”Narodne novine Hercegbosanske županije”,broj: 6/19)

1. Lovište “Kovač –Ljubuša”  

2.Lovište “Kamešnica – Grabovica”

3. Lovište “Zavelim”

4. Lovište “Vran”  – GOSPODARSKO LOVIŠTE

5. Lovište “Orlov kuk”

6. Lovište “Kupres – Kiprovača”

7. Lovište “Raduša – Ljubuša”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

8. Lovište “Troglav”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

9. Lovište “Golija – Troglav”

10 Lovište “Kamešnica – Krug planina

11 Lovište “Bunarić”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

12 Lovište “Šator – Glamoč”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

13 Lovište “Mliništa – Paripovac”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

14 Lovište “Staretina – Golija – Polje”

15 Lovište “Uilica – Polje”

16 Lovište “Risovac – Polje”

17 Lovište “Jadovnik”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

18 Lovište “Šator”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

19 Lovište “Ždralovac – Nuglašica”

20 Lovište “Gnjat”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

21 Lovište “Klekovača – Drvar”– GOSPODARSKO LOVIŠTE

22 Lovište “Osječenica – Jadovnik”


Lovište “Vran” – GOSPODARSKO LOVIŠTE

 Lovište “Vran” nalazi se na području općine Tomislavgrad, u okviru šumskogospodarskog područja “Duvanjsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 2020-925 mnv,

d. Površina lovišta: 9 925 hektara

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Vran” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), divokoza (Rupicapra rupicapra), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia).

Lovište “Šator – Glamoč”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Šator – Glamoč” nalazi se na području općine Glamoč, nalazi se na području općine Glamoč, u okviru šumskogospodarskog područja “Glamočko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1860-906 mnv

d. Površina lovišta: 16 706 hektara

Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Šator – Glamoč” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

Lovište “Jadovnik”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Jadovnik” nalazi se na području općine Bosansko Grahovo, nalazi se na području općine Grahovo, u okviru šumskogospodarskog područja “Grahovskog” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1654-970 mnv,

d. Površina lovišta: 7 145 hektara

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Jadovnik” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska -lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus), šljuka šumska (Scolopax rusticola).

Lovište “Šator”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Šator” nalazi se na području općine Bosansko Grahovo, nalazi se na području općine Grahovo, u okviru šumskogospodarskog područja “Grahovsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1873-826 mnv,

d. Površina lovišta: 10 087 hektara

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Šator” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska -lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

Lovište “Klekovača – Drvar”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Klekovača – Drvar” nalazi se na području općine Drvar, u okviru šumskogospodarskog područja “Drvarsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1962-882 mnv,

d. Površina lovišta: 12 764 hektara.

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Klekovača – Drvar” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus), šljuka šumska (Scolopax rusticola).

Lovište “Gnjat”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Gnjat” nalazi se na području općine Bosansko Grahovo, u okviru šumskogospodarskog područja “Grahovsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1854-705 mnv,

d. Površina lovišta: 13 106 hektara.

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Gnjat” su: divokoza (Rupicapra rupicapra), zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus)

Lovište “Mliništa – Paripovac”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Mliništa – Paripovac” nalazi se na području općine Glamoč, nalazi se na području općine Glamoč, u okviru šumskogospodarskog područja “Glamočko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1631-900 mnv

d. Površina lovišta: 11 275 hektara.

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Mliništa – Paripovac” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

Lovište “Raduša – Ljubuša”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Raduša – Ljubuša” nalazi se na području općine Kupres, u okviru šumskogospodarskog područja “Kupreško” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1675-830 mnv,

d. Površina lovišta: 14 917 hektara.

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Raduša – Ljubuša” su: zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus aretos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), prepelica (Conturnix coturnix), jarebica šumska – lještarka (Terastes bonasia), liska crna (Fulica atra), divlje patke (Anatidae sp), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

Lovište “Troglav”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

 Lovište “Troglav” nalazi se na području općine Livno, nalazi se na području općine Livno, u okviru šumskogospodarskog područja “Livanjsko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1913-706 mnv,

d. Površina lovišta: 6 352 hektara

Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Troglav” surdivokoza (Rupicapra rupicapra), zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska – Iještarka (Terastes bonasia), jarebica kamenjarka – grivna (Alectoris graeca), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

Lovište “Bunarić”- GOSPODARSKO LOVIŠTE

Lovište “Bunarić” nalazi se na području općine Glamoč, nalazi se na području općine Glamoč, u okviru šumskogospodarskog područja “Glamočko” i sljedećih je karakteristika:

a. Vrsta lovišta: Otvoreno lovište planinskog tipa,

b. Namjena lovišta: Gospodarsko,

c. Nadmorska visina lovišta: 1650-920 mnv

d. Površina lovišta: 13 387 hektara

 Glavne vrste divljači koje naseljavaju lovište “Bunarić” su:zec (Lepus europeaus), mrki medvjed (Ursus arctos), srna (Capreolus capreolus), divlja svinja (Sus scrofa), vuk (Canis lupus), jarebica šumska -lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb – gluhan (Tetrao urogallus).

Lovište “Ždralovac – Nuglašica”

Lovište “Osječenica – Jadovnik”

Lovište “Risovac – Polje”

Lovište “Uilica – Polje”

Lovište “Staretina – Golija – Polje”

Lovište “Kamešnica – Krug planina

Lovište “Golija – Troglav”


Lovište “Kupres – Kiprovača”

Lovište “Orlov kuk”

Lovište “Zavelim”

Lovište “Kamešnica – Grabovica”


Lovište “Kovač -Ljubuša”


Lovište Hrbljine-Kujača

Vodoprivreda

 • )ZAKON o vodama HBŽ (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 8/15);
 • ZAKON o vodama F BiH  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/06)
 • UREDBA o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/09)
 • PRAVILNIK o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/09)
 • PRAVILNIK o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/09)
 • ODLUKA o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07 i 10/143/16);
 • ODLUKA o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/14);
 • PRAVILNIK o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“ br. 92/0746/0979/11 i 88/12);
 • PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu dokumentacije na temelju kojeg se izdaju vodni akti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 17/08 i 38/12);
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljenje podataka o količinama zahvaćene vode („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/08);
 • PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja („Službene novine Federacije BiH“ br. 75/09 i 43/10);
 • PRAVILNIK o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09);
 • PRAVILNIK o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09);
 • PRAVILNIK o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate („Službene novine Federacije BiH“ br. 71/09);
 • PRAVILNIK o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/09);
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“ br. 14/10.,14/13 i 26/14);
 • PRAVILNIK o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH br. 40/10 i 30/12);
 • INSTRUKCIJA o izdavanju vodnih akata za radove koji se izvode na sanaciji i održavanju vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/11);
 • UREDBA o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH”, broj 101/15 i 1/16)
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“, broj 88/12);
 • PRAVILNIK o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka (“Službene novine Federacije BiH”, broj 4/13).
  PRAVILNIK o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ br. 31/15);
  ŽUPANIJSKI operativni plan obrane od poplava (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj:13/14)
Scroll to Top