Propisi ministarstva

Šumarstvo

 • ZAKON o šumama Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/14)
 • ZAKON o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja (”Službene novine F BiH” broj: 71/058/10)
 • PRAVILNIK o troškovima postupka izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za izvođenje radova u šumarstvu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/14 );
 • PRAVILNIK o sastavu stručnog povjerenstva i troškovima postupka izdavanja dozvole za krčenje-prenamjenu šume i šumskog zemljišta (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 12/14 );
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, 4/18);
 • PRAVILNIK o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o elementima za izradu, postupku donošenja i reviziju šumsko gospodarskih osnova (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o obujmu mjera o uspostavi i održavanju šumskog reda i način njihove provedbe (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju službene iskaznice čuvara šuma, izgledu uniforme i općim kriterijima za utvrđivanje čuvarskih rajona (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja i nadoknadi štete pričinjene u šumama i na šumskom zemljištu (odštetni cjenik) (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu praćenja zdravstvenog stanja šuma (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, kao i vrsti i postavljanju graničnih znakova (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu odabira, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih šumskih proizvoda (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o uvjetima pod kojim se vrši ispaša, žirenje, brst, kresanje grana i lisnika (pašarenje),NN 5-22 HBŽ.)
 • PRAVILNIK o sadržini planova za zaštitu šuma od požara (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu vođenja katastra šuma za državne i privatne šume (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu i obliku vođenja knjiga i registara evidencije (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 15/14);
 • PRAVILNIK o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapređenje šuma i izgledu obrasca (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 6/15);

Lovstvo

 • ZAKON o lovstvu F BiH – neslužbeni pročišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 4/068/10 i 81/14) – koristi se samo za internu uporabu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene uporabe
 • PRAVILNIK o evidenciji izvršenih radova i provedenih mjera predviđenih lovno-gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja lovištem
 • PRAVILNIK o postupku dodjele posebnog lovišta na korištenje(Službene novine Federacije BiH, broj: 88/17)
 • PRAVILNIK o odštetnom cjeniku za naknadu štete na divljači(“Službene novine Fedracije BiH”, broj: 9/14)
 • PRAVILNIK o jedinstvenim obrascima, obliku i sadržaju dozvole za lov i lovne karte(“Službene novine Federacije BiH”. broj: 88/17)
 • PRAVILNIK o izmjeni i dopuni pravilnika o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popisa vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo (“Službene novine Federacije BiH”, broj:88/17)
 • ODLUKA o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 8/15);
 • ODLUKA o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju (” Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 5/21)
 • Pravilnik o mjerama za sprječavanje šteta od divljači 08-04-02-2667/19 (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 1/20)
 • CJENIK odstrjela i korištenja divljači i drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/12,88/17)
 • PRAVILNIK o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/12,88/17)
 • PRAVILNIK o programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 31/09)
 • PRAVILNIK o obrascu potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i uvjetima pod kojim se može vršiti prepariranje divljači i držanje trofeja javno izloženih u objektima kao i uporabi mesa divljači u ugostiteljskim objektima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • PRAVILNIK o obrascu, sadržaju, načinu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divljači (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • PRAVILNIK o vrsti uniforme, oznakama, uvjetima za nošenje lovačkog oružja, vrsti lovačkog oružja i veličini lovočuvarskog rajona (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • RJEŠENJE o osnivanju uzgojnih područja za divokoze (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • RJEŠENJE o osnivanju uzgojnih područja za medvjeda (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/08)
 • PRAVILNIK o načinu određivanja i obilježavanja granica lovišta i postupku osnivanja lovišta u F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o obliku i sadržaju obrasca legitimacije lovočuvara, vođenju evidencije o izdanim legitimacijama i sadržaju službene knjige lovočuvara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja katastra lovišta (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • PRAVILNIK o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popis vrsta ptica i sisara koji se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08,88/17)
 • PRAVILNIK o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/08)
 • ODLUKA o utemeljenju posebnih lovišta na području Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 80/12)
 • PRAVILNIK o stručnoj službi za provedbu lovno-gospodarske osnove (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06)
 • PRAVILNIK o sadržaju, načinu i nositeljima izrade, odnosno odobravanja  lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06,88/17)
 • PRAVILNIK o uvjetima gospodarenja lovištima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06)
 • PRAVILNIK o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup (”Narodne novine Hercegbosanske županije”,broj: 6/19)

Vodoprivreda

 • )ZAKON o vodama HBŽ (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 8/15);
 • ZAKON o vodama F BiH  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/06)
 • UREDBA o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/09)
 • PRAVILNIK o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/09)
 • PRAVILNIK o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/09)
 • ODLUKA o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/07 i 10/143/16);
 • ODLUKA o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/14);
 • PRAVILNIK o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“ br. 92/0746/0979/11 i 88/12);
 • PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu dokumentacije na temelju kojeg se izdaju vodni akti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 17/08 i 38/12);
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljenje podataka o količinama zahvaćene vode („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/08);
 • PRAVILNIK o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja („Službene novine Federacije BiH“ br. 75/09 i 43/10);
 • PRAVILNIK o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09);
 • PRAVILNIK o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate („Službene novine Federacije BiH“, broj 71/09);
 • PRAVILNIK o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate („Službene novine Federacije BiH“ br. 71/09);
 • PRAVILNIK o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/09);
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“ br. 14/10.,14/13 i 26/14);
 • PRAVILNIK o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH br. 40/10 i 30/12);
 • INSTRUKCIJA o izdavanju vodnih akata za radove koji se izvode na sanaciji i održavanju vodotoka („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/11);
 • UREDBA o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije („Službene novine Federacije BiH”, broj 101/15 i 1/16)
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH“, broj 88/12);
 • PRAVILNIK o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka (“Službene novine Federacije BiH”, broj 4/13).
  PRAVILNIK o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije BiH“ br. 31/15);
  ŽUPANIJSKI operativni plan obrane od poplava (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj:13/14)

SEKTOR POLJOPRIVREDE

 • ZAKON o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 2/10 i 2/10 )
 • ZAKON o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 52/09)
 • ZAKON o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednoga i šumskog bilja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 31/00)
 • ZAKON o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 55/01 i 31/14)
 • ZAKON o stočarstvu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 66/13)
 • ZAKON o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 42/10)
 • ZAKON o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 88/077/13 4/10)
 • PRAVILNIK o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (”Službene novine F BiH” broj: 42/08)
 • PRAVILNIK o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednoga zemljišta (”Službene novine F BiH” broj: 38/11)
 • PRAVILNIK o obračunavanju i plaćanju naknada za melioracijsku odvodnju i navodnjavanje (”Službene novine F BiH” broj: 14/10)
 • PRAVILNIK o postupku i uvjetima zamjene poljoprivrednoga zemljišta (”Službene novine F BiH” broj: 10/10)
 • PRAVILNIK o načinu kontrole, visini i načinu plaćanja naknada za obavljene obvezne kontrole pošiljki mineralnih gnojiva pri uvozu u F BiH (”Službene novine F BiH” broj: 2/10)
 • PRAVILNIK o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države (”Službene novine F BiH” broj: 78/09)
 • PRAVILNIK o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu (”Službene novine F BiH” broj: 72/09)
 • PRAVILNIK o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metodi njihova ispitivanja (”Službene novine F BiH” broj: 72/09)
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati znanstveno-stručne institucije i laboratoriji za vršenje poslova izradbe projekata, te mjerenja i ispitivanja zemljišta (”Službene novine F BiH” broj: 39/10)
 • PRAVILNIK o jedinstvenoj metodologiji za razvrstavanje poljoprivrednoga zemljišta u kategorije pogodnosti (”Službene novine F BiH” broj: 43/11)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti skladištenja žitarica (”Službene novine F BiH” broj: 2/13)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje prerade žita u mlinovima (”Službene novine F BiH” broj: 81/06,)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje proizvodnje osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova i sirupa i flaširanih voda (”Službene novine F BiH” broj: 81/06 i 60/12 )
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za obavljanje proizvodnje duhanskih proizvoda (”Službene novine F BiH” broj: 34/03 i 95/07)
 • PRAVILNIK o načinu vođenja matičnih knjiga, registara i prijava te uvjetima koje trebaju ispunjavati domaće životinje da bi bile upisane u matičnu knjigu i registar (”Službene novine F BiH” broj: 21/14)
 • PRAVILNIK o obliku, načinu vođenja registra i obrazac prijave za upis uzgajivača uzgojno vrijednih životinja (”Službene novine F BiH” broj: 21/14)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju rakija i voćnih vina (”Službene novine F BiH” broj: 2/14)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (”Službene novine F BiH” broj: 2/13 i 86/13)
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog i vinarskog registra(”Službene novine F BiH” broj: 102/13)
 • PRAVILNIK o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (”Službene novine F BiH” broj: 95/15)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju kakaa, čokoladnih proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem proizvoda i bombonskih proizvoda(”Službene novine F BiH” broj: 30/15)
 • PRAVILNIK o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenju podataka u registru poljoprivrednih savjetodavnih službi (”Službene novine F BiH” broj: 38/15)
 • PRAVILNIK o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca (”Službene novine F BiH” broj: 38/15)
 • PRAVILNIK o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji (”Službene novine F BiH” broj: 60/14 i 75/14)
 • PRAVILNIK o metodama savjetodavnog rada (”Službene novine F BiH” broj: 44/14)
 • PRAVILNIK o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu vođenja vinarske evidencije (”Službene novine F BiH” broj: 30/14)
 • PRAVILNIK o postupcima i metodama organoleptičkog ocjenjivanja vina (”Službene novine F BiH” broj: 88/13)
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog katastra (”Službene novine F BiH” broj: 107/12)
 • PRAVILNIK o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju keksa i proizvoda srodnih keksima (”Službene novine F BiH” broj: 3/14)

Veterinarstvo 

 • ZAKON o veterinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine F BiH” broj: 46/00)
 • ZAKON o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 34/02)
 • ZAKON o zaštiti dobrobiti životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/09)
 • ZAKON o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj: 50/04)
 • ZAKON o općoj sigurnosti proizvoda (“Službeni glasnik BiH”, broj: (102/09)
 • ZAKON o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju  (“Službeni glasnik BiH”, broj: 50/08)
 • PRAVILNIK o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 87/07)
 • PRAVILNIK o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 70/12 8/14)
 • PRAVILNIK o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 22/13)
 • PRAVILNIK o postupku isplate nadoknade štete za neškodljivo uklonjene seropozitivne životinje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/12 )
 • PRAVILNIK o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje trebaju ispunjavati objekti za proizvodnju, promet i skladištenje hrane za životinje (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 47/035/10)
 • Pravilnik o uvjetima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 5/16)
 • PRAVILNIK o označavanju i kontroli kretanja životinja u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 13/1079/10 i 25/11103/1141/12)
 • PRAVILNIK o mjerama kontrole bruceloze malih preživara (“Službeni glasnik BiH”, broj: 43/09 i 83/09)
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji koji provode analize hrane i postupku ovlašćivanja laboratorija (“Službeni glasnik BiH”, broj: 37/09)
 • PRAVILNIK o uvjetima zdravlja životinja koje se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprečavanju i suzbijanju određenih bolesti vodenih životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 28/11)
 • ODLUKA o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba, te rakova i proizvoda od rakova (“Službeni glasnik BiH”, broj: 5/04)
 • ODLUKA o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i skladištenje proizvoda životinjskog podrijetla (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/05)
 • ODLUKA o načinu obavljanja veterinarsko zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (“Službeni glasnik BiH”, broj: 82/06 79/09)
 • NAPUTAK o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti životinja (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 67/09)
 • PRAVILNIK o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (“Službeni glasnik BiH”, broj: 57/10)
 • PRAVILNIK o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (“Službeni glasnik BiH”, broj: 20/10)
 • PRAVILNIK o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/10)
 • PRAVILNIK o držanju opasnih životinja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 27/10)
 • PRAVILNIK o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/10)
 • PRAVILNIK o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/10)
 • PRAVILNIK o zaštiti pasa koji se drže kao kućni ljubimci (“Službeni glasnik BiH”, broj:18/12)
 • PRAVILNIK o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj: 37/09)
 • PRAVILNIK o standardima za stavljanje jaja na tržište (“Službeni glasnik BiH”, broj: 25/10)
 • PRAVILNIK o proizvodima od mlijeka i starter kulturama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o sirovom mlijeku (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o provedbi plana praćenja-monitoringa hrane (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o mazivim mastima (“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o jestivim kazeinima i kazeinatima(“Službeni glasnik BiH”, broj: 21/11)
 • PRAVILNIK o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (“Službeni glasnik BiH”, broj: 28/11)
 • PRAVILNIK o proizvodima od jaja (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/11)
 • PRAVILNIK o brzo smrznutoj hrani za prehranu ljudi (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/11)
 • PRAVILNIK o začinima, ekstraktima začina i mješavinama začina (“Službeni glasnik BiH”, broj: 51/11)
 • PRAVILNIK o metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda (“Službeni glasnik BiH” broj: 37/0965/10 i 25/11)
 • PRAVILNIK o aktivnim i integralnim materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom (“Službeni glasnik BiH” broj: 25/11)
 • PRAVILNIK o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH” broj: 40/10 i 30/12)
 • PRAVILNIK o kvaliteti voćnih vina (“Službeni glasnik BiH”, broj: 68/14)
 • PRAVILNIK o metodama analiza toplinski obrađenog mlijeka za prehranu ljudi “Službeni glasnik BiH”, broj: 82/13)

Ribarstvo

 • ZAKON o slatkovodnom ribarstvu  (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 2/06)
 • ZAKON o slatkovodnom ribarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/04)
 • PRAVILNIK o programu i načinu polaganja ribičkoga ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribičkom ispitu i registru o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu (”Službene novine F BiH” broj: 63/0531/09)
 • PRAVILNIK o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (”Službene novine F BiH” broj: 63/0531/09),
 • PRAVILNIK o obliku i sadržaju obrasca dozvola za športsko-rekreacijski ribolov (”Službene novine F BiH” broj: 71/05)
 • PRAVILNIK o organizaciji i radu ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribočuvara (”Službene novine F BiH” broj: 63/05);
 • PRAVILNIK o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskoga katastra (”Službene novine F BiH” broj: 63/05),
 • PRAVILNIK o određivanju štete nanesene ribljem fondu (”Službene novine F BiH” broj: 63/05),
 • PRAVILNIK o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdanim dozvolama za gospodarski ribolov (”Službene novine F BiH” broj: 63/0531/09),
 • NAREDBA o zabrani gospodarskog ribolova na ribolovnoj zoni ”Buško jezero”, (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/11);
 • ODLUKA o utvrđivanju visine početne godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 5/10)

JAVNE NABAVE

 • ZAKON o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14)
 • PRAVILNIK o postupku izravnog sporazuma (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 7/15);