New

JAVNI POZIV za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federacije BiH (“Službene novine
Fedearcije BiH”, broj: 35/05 ), točke 6. Programa utroška sredstava kapitalnih transfera, “Potpore
općinama – vodoprivreda” te Odluke Vlade Hercegbosanske županije broj: 01-02-96-1/24 od 18. travnnja 2024 godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje

JAVNI POZIV za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na području Hercegbosanske županije

Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava jedinica lokalnih samouprava (općina i
grada) s područja Hercegbosanske županije za sufinanciranje Projekata iz oblasti vodoprivrede na
području Hercegbosanske županije sukladno Programu .utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora
općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu.

Obrazac zahtjeva za prijavu projekata -“OPP obrazac”, će biti objavljen na web stranici Vlade
Hercegbosanske županije www.vladahbz .com, na web stranici Ministarstva www.mpvs-hbz.gov.ba, te se
istimožepreuzeti uprostorijama Ministarstva.
Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu – Sektoršumarstva, lovstva i vodoprivrede
ili na telefon 034/200-364, od 9-14 sati.

Kompletan dokument javnog poziva preuzmite OVDJE

Obrazce za javni poziv preuzmite OVDJE

 Javni natjecaj za popunu radnog mjesta drzavnog sluzbenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva HBZ

Na temelju čl. 34. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne
službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, br. 1/14,
5/16, 1/22 i 10/22), a u vezi s čl. 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17-
Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), a na zahtjev
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

Pomoćnik ministra za šumarstvo, lovstvo i vodoprivredu, na mandat od 5 (pet) godina – 1
(jedan) izvršitelj.

Kompletan dokument javnog natječaja preuzmite i pogledajte OVDJE

Objavljen Program financijskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 70. hitnoj sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ , utvrđen ovogodišnjim federalnim proračunom, u iznosu od 175.000.000 KM.

Programom financijskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu povećana su sredstva za poticaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji te za mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta potpora.

Za novčane potpore u biljnoj proizvodnji osigurano je 27.540.000 KM. Programom novčanih potpora zadržane su sve mjere iz prošlogodišnjeg programa, s tim da su uz osnovicu od 500 KM po hektaru uvedeni dodaci za osnovno plaćanje kao strateški značajnu proizvodnju, dodatak za dizel gorivo (100 KM) i dodatak dodatak za organsku proizvodnju (200 KM) ovisno da li se radi o biljnoj ili životinjskoj proizvodnji.

U sklopu mjere uvedena je potpora u iznosu od milijun KM za proizvodnju merkantilnog krumpira, a kukuruz u zrnu izdvojen je iz mjere krmno žito, kao strateška kultura za stočarsku proizvodnju.

Za stočarsku proizvodnju predviđen je iznos od 97.600.000 KM, a povećanje iznosa financijskih potpora za pojedine proizvodnje, kao što su rasplodne junadi, tovne svinje, slatkovodne i morske ribe, izvorne zaštićene pasmine životinja, kao i korekcija najviše za određene proizvodnje. Potpora proizvođačima mlijeka kao fizičkim osobama povećana je sa 0,38 KM po litri na 0,40 KM po litri proizvedenog mlijeka. Ove godine pčelari su uz potporu po košnici mogli dobiti i dodatnu novčanu potporu od 10 KM po košnici uz uvjet da prodaju minimalno 3 kg meda po košnici.

Ostatak sredstava usmjeren je na strukturne mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta potpora. Raspoloživi iznos od 49.360.000 KM namijenjen je za strukturne mjere, odnosno mjere ruralnog razvoja.

Financijska potpora ruralnom razvoju također je usmjerena na mjere povećanja konkurentnosti i zaštite ruralnog okoliša. U sklopu mjera za povećanje konkurentnosti, ključnih za opstanak i razvoj poljoprivrednih gospodarstava i prehrambene industrije, izdvojeno je 45.500.000 KM. Riječ je o sredstvima namijenjenim za potporu ulaganjima u poljoprivredne strojeve i priključke, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju te nabavu rasplodnog grla, te izgradnju, proširenje i opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, za legalizaciju građevinskih objekata. te poštivanje ekoloških standarda, podizanje višegodišnjih nasada i potpora ulaganjima u poljoprivredna gospodarstva u izrazito siromašnim područjima s nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom.

Ovi projekti financiraju se i putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH, za što je Federalno ministarstvo poljoprivrede osiguralo iznos od 5.000.000 KM.

Za navedene mjere dodatnu potporu do 10% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva i obrti u vlasništvu poljoprivrednika s troje i više djece (potpora politici nataliteta), mladi poljoprivrednici i žene vlasnice poljoprivredna gospodarstva, odnosno poljoprivredna gospodarstva koja se nalaze iznad 600 metara nadmorske visine.

Potpora za ulaganja u prehrambenu industriju po prvi je put uvjetovana udjelom domaćih sirovina u proizvodnji, što će povećati potražnju i olakšati plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda na naše tržište.

U okviru modela ostalih vrsta potpora izdvojen je iznos od 3.860.000 KM, koji je planiran za potporu sufinanciranja osiguranja šteta u poljoprivredi, te organizaciju stručnih skupova i sajmova, te izlaganja na sajmovima. . Osim toga, potpora je namijenjena za sufinanciranje organiziranja poljoprivrednika, troškova standardizacije proizvoda, te potpore različitim projektima od značaja za Federaciju BiH. Navedeni iznos uključuje i sufinanciranje distribucije poljoprivrednih proizvoda pučkim kuhinjama, sufinanciranje nabave repelenata za zaštitu poljoprivrednih kultura od divljači, sufinanciranje korištenja stajskog gnoja na oranicama, te pokretanje poslovanja mladi poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Korisnici Programa financijskih potpora su klijenti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik klijenata. Svrha ovog programa je zadržati prioritetne mjere financijskih potpora iz Zakona o financijskim potporama u okviru raspoloživih proračunskih sredstava, kako bi se osigurala njihova kontinuirana isplata u 2024. godini.

Mjere iz Programa financijskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu trebale bi pridonijeti unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, kao i povećanja ponude. domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje zdravstvene i higijenske kvalitete proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača.

Predviđena razina sredstava u uvjetima rastuće inflacije, poremećaja na tržištu cijena i dostupnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda trebala bi omogućiti povećanje, ili barem očuvanje dostignute razine poljoprivredne proizvodnje u FBiH, doprinijeti povećanju zasijanih površina i proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda veće dodane vrijednosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i povećanje tehnološkog nivoa farmi i modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, kao i uvjeta života u ruralnim područjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Scroll to Top