Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o rokovima za podnošenja zahtjeva

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavještava poljoprivredne proizvođače o
rokovima za predaju zahtjeva s propisanom dokumentacijom za ostvarivanje prava na novčanu
potporu, sukladno Programu „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ za slijedeće
proizvodnje:

Za sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa ovčjeg i kozjeg mlijeka ,
poljoprivrednici ne trebaju podnositi zahtjeve jer će se obračun potpore vršiti na temelju broja
muznih grla sukladno dostavljenoj dokumentaciji uz obrazac P-1 u 2023.godini i zapisnika o broju
rasplodnih ovaca odnosno koza, u predmetima za obračun federalne novčane potpore za uzgoj
rasplodnih ovaca /koza.
Na ostale potpore iz Programa poljoprivrednici će se moći prijaviti putem Javnih poziva koji će biti
objavljeni na službenoj web stranici Ministarstva i oglasnoj ploči.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva posebno naglašava da je Vlada HBŽ
donesenom Odlukom o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Programa utroška sredstava tekućih
prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom HBŽ za
2023.godinu, omogućila pravo na potporu poljoprivrednim proizvođačima koji nisu u prethodnoj
godini podnijeli PPP obrazac za 2023.godinu a ispunili su sve ostale propisane uvjete, te na taj način
pomogla istima. Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Programa, izvršen je obračun potpore za IV
kvartal/22, I i II kvartal /23 za proizvodnju mlijeka i upućen je Ministarstvu financija za isplatu.
Detaljne informacije o načinu ostvarenja prava na novčane potpore iz ovog Programa mogu se
vidjeti na web stranici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili na broj telefona
034/200-364.