JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za gospodarska lovišta

Na temelju članka 36. Zakon o lovstvu Federacije BiH (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 4/06, 8/10 i 81/14), članka 18. Zakona o koncesijama (“Narodne novine Hercegbosanske županije, broj: 14/03 i 8/08), članka 4. Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 6/18, 2/21 i 4/23), te članka 2. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodijele gospodarskih lovišta na koncesiju (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/23), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije

1. Predmet koncesije

Predmet koncesije je dodjela u koncesiju gospodarskih lovišta na području Hercegbosanske županije utemeljenih Odlukom o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije, (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 8/15, 9/16 i 8/22) i to:

Redni brojNaziv lovišta  Područje lovišta  Nadmorska visina lovišta mnvPovršina lovišta haVrsta lovišta
1.”Troglav”Livno1913-7066.352Otvoreno lovište planinskog tipa
2.”Jadovnik’Bosansko Grahovo1654-9707.145Otvoreno lovište planinskog tipa
3.”Gnjat”Bosansko Grahovo1854-70513.106Otvoreno lovište planinskog tipa
4.”Klekovača – Drvar”Drvar1962-88212.764Otvoreno lovište planinskog tipa
5.”Raduša – Ljubuša”Kupres1675-83014.917Otvoreno lovište planinskog tipa
6.“Vran“Tomislavgrad2020-9259.925Otvoreno lovište planinskog tipa

2. Vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje

Koncesija se dodjeljuje na razdoblje od 10 (deset) godina računajući početak koncesije od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

3. Područje obavljanja djelatnosti

Područje obavljanja djelatnosti koncesije su lovišta iz točke 1. ovog poziva, odnosno područje  Hercegbosanske županije.

4. Obveze koncesionara   

Koncesionar se obvezuje slijedeće:

             obavljati djelatnosti koncesije sukladno Zakonu o lovstvu Federacije BiH, (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 4/06, 8/10 i 81/14) i Pravilniku o uvjetima gospodarenja lovištima (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 63/06), drugim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja lovstva, i to na način koji će osigurati zaštitu divljači i okoliša;

             uredno plaćati koncesijsku naknadu;

             osigurati druge uvjete propisane materijalnim Zakonima i podzakonskim propisima;

5. Pravo sudjelovanja

5.1. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu za dodjelu gospodarskih lovišta iz točke 1. ovog Poziva, sukladno članku 36. stavku 2. Zakona o lovstvu Federacije BiH i sukladno odredbama Zakona o koncesijama (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 14/03 i 8/08), imaju pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti lovstva, šumsko gospodarska društva i lovačke udruge (udruge registrirane za obavljanje djelatnosti lovstva), izuzev osoba isključenih shodno članku 3. Uredbe o dodjeli koncesija (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/04).

5.2. Jednoj pravnoj osobi može se dodijeliti više lovišta na koncesiju.

6. Subjekti koji su isključeni iz prava sudjelovanja na javnom pozivu

6.1. Subjekti koji su isključeni iz prava sudjelovanja na javnom pozivu sukladno članku 3. Uredbe o postupku za dodjelu koncesija (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/04) su:

a)           pravne osobe koji nisu bili uspješne u izvršavanju bilo kojeg ugovora iz javnog nadmetanja koje je u protekle tri (3) godine do trenutka predmetnog tendera raspisivalo bilo koje tijelo županijske uprave;

b)           pravne osobe za koje su u postupku bankrotiranja ili koje su objavile bankrot odnosno prema kojoj se vodi stečajni postupak,

c)            pravne osobe za koje se ustanovi da nisu izmirile financijske obaveze u cjelokupnom razdoblju poslovanja od trenutka registracije pred sudom ili protiv koje se vodi postupak zbog neplaćanja poreza ili doprinosa mirovinskoga ili socijalnog osiguranja;

d)           pravne osobe koje su kažnjene za gospodarski prijestup zlouporabom propisanih ugovora, a u cilju nezakonitog stjecanja dobiti,

e)           pravne osobe kojima je u protekle tri (3) godine do objave predmetnog tendera bila dodijeljena koncesija, ali su odustale od potpisivanja ugovora.

6.2. Pravne osobe koje su tijekom lovne godine dva ili više puta kažnjavane za prekršaj iz članka 82. stavka 1. točki 1., 2., 3., 4. i 5. Zakona o lovstvu Federacije BiH, sukladno odredbama članka 10. stavka 4. Zakona o lovstvu Federacije BiH, ne mogu bit korisnici lovišta.

7. Naknada za koncesiju

7.1. Osnovica za utvrđivanje jednokratne koncesijske naknade za pravo korištenja lovištem je ukupan projektirani prihod za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora i obračunava se sukladno članku 8. Uredbe o utvrđivanju koncesijske naknade (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 7/22) prema sljedećoj formuli: JKN=PGP x Dk x KKJN, pri čemu je:

–             JKN – Jednokratna koncesijska naknada;

–             PGP – Prosječni projektirani godišnji prihod za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora;

–             Dk – dužina koncesijskog razdoblja;

–             KKJN=0,00004 – koeficijent korekcije jednokratne naknade

7.2. Godišnja koncesijska naknada za korištenje lovišta je najpovoljnija cijena koja se postigne na javnom pozivu i ne može biti manja od 10% planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovnogospodarske osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja divljači.

7.3. Iznos jednokratne koncesijske naknade za pravo korištenja koncesijskog dobra i iznos godišnje (tekuće) koncesijske naknade mora biti naveden od strane ponuditelji u ponudi.

8. Obvezni uvjeti i standardi za obavljanje djelatnosti, odnosno usluga

Po dobivanju koncesije, Koncesionar se obvezuje da će se pridržavati svih zakonskih propisa i standarda koji reguliraju pitanja predmeta koncesije, zaštite divljači i okoline, te zaštite na radu.

9. Uvjeti raskida ugovora o koncesiji

Ugovor o davanju lovišta na koncesiju/gospodarenje može se raskinuti:

             ako korisnik ne ispunjava uvjete odnosno obveze određene Zakonom o lovstvu F BiH, ugovorom ili ne gospodari sukladno odredbama lovnogospodarske osnove;

             ako je potrebno da se zemljište, šuma ili voda koristi za ciljeve koji isključuju mogućnost bavljenja lovstvom;

             ostali uvjeti regulirani odredbama članka 38. i 39. Zakona o koncesijama („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 14/03).

10. Informacija o pravu mjerodavnih tijela na nadzor nad ostvarivanjem koncesije

10.1. Nadzor nad ostvarivanjem koncesije sukladno članku 57. Zakonu o koncesijama („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj:14/03 i 8/08), i članku 79. Zakona o lovstvu F BiH (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 4/06, 8/10 i 81/14), te propisa donesenih na temelju ovih Zakona i  ugovora o koncesiji obavljaju Koncesor i resorno ministarstvo (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije).

10.2. Nadzor nad ispunjenjem financijskih prava i obveza iz ugovora o koncesiji sklopljenih sukladno Zakona o koncesijama, obavlja Ministarstvo financija Hercegbosanske županije.

11. Sadržaj ponude

                              Ponuda se treba sastojati od tehničkog i financijskoga dijela:

11.1. Tehnički dio ponude treba sadržavati:

1.           Uredno popunjenu prijavu na obrascu objavljenom na Web stranici Vlade Hercegbosanske županije http://www.vladahbz.com i ministarstva https://mpvs-hbz.gov.ba, potpisanu i ovjerenu pečatom podnositelja prijave;

2.           Dokaz o registraciji kod mjerodavnog tijela (Rješenje o registraciji);

3.           Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID – broj);

4.           Obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti;

5.           Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o planiranim novčanim ulaganjima (izraženo u KM) u lovnotehničke i lovnouzgojne objekte predmetnog gospodarskog lovišta (čeke, hranilice, solišta, pojilišta, stručni kadrovi..) za razdoblje za koje se gospodarsko lovište daje na koncesiju;

6.           Privremeni Godišnji plan gospodarenja lovištem za prvu godinu koncesije (za lovnu godinu 2023-2024), potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe,

7.           Uvjerenje suda da ponuditelj nije pod stečajem ili pred likvidacijom (ne starije od 6 mjeseci);

8.           Dokaz da je ispunio obveze u svezi plaćanja neizravnih poreza – od Uprave za neizravno oporezivanje – samo za osobe koje se nalaze u sustavu PDV) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH, (ne starije od 6 mjeseci);

9.           Uvjerenje Porezne uprave da ponuditelj nema dugova po osnovu javnih prihoda sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH, (ne starije od 6 mjeseci);

10.         Uvjerenje izdano od strane nadležnog suda da pravna osoba (ponuditelj) nije kažnjavana za prekršaj iz članka 82. stavka 1. točki 1. do 5. Zakona o lovstvu (ne starije od 6 mjeseci);

11.         Uvjerenje izdano od strane nadležnog suda da ponuditelj i odgovorna osoba ponuditelja nije osuđena u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u razdoblju zadnjih pet (5) godina, (ne starije od 6 mjeseci); 

12.         Izjavu ponuditelja da nije bio neuspješan u izvršavanju bilo kojeg ugovora iz javnog nadmetanja koje je u protekle tri (3) godine do trenutka predmetnog tendera raspisivalo bilo koje tijelo županijske uprave;

13.         Izjavu da u protekle tri (3) godine, nakon dodjele koncesije, a do objave predmetnog ovog Poziva nije odustao od potpisivanja ugovora;

14.         Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe da će, sukladno članku 40. Zakona o lovstvu, ranijem korisniku predmetnog lovišta isplatiti naknadu uloženih, a neiskorištenih sredstava.

15.         Ugovor korištenju/gospodarenju gospodarskim lovištima kao dokaz o iskustvu u gospodarenju gospodarskim lovištima na području Federacije BiH.

16.         Rodovnica ili pedigre, te Ugovor o korištenju psa ukoliko isti nije u vlasništvu ponuditelja, kao dokaz o posjedovanju psa obučenog za praćenje krvnog traga (krvosljednika);

17.         Odluka ili pristupnica ili drugi relevantni dokaz kojim se dokazuje članstvo u jednom od lovačkih saveza u Federaciji BiH (Federalnog saveza Bosne i Hercegovine ili lovačkog saveza Herceg-Bosne),

Napomena: Svi dokumenti iz ove točke moraju biti originali ili ovjerene kopije. Dokazi iz točke 15., 16., i 17. ovog Javnog poziva nisu obvezujući.

                     Podaci o brojnom stanju divljači koji su potrebni za izradu Godišnjeg plana gospodarenja lovištem se nalaze u sklopu Prijavnog obrasca, Izjava i osnovnih podataka za gospodarska lovišta koji se nalaze na  Web stranici Vlade Hercegbosanske županije http://www.vladahbz.com i ministarstva https://mpvs-hbz.gov.ba,.

11.2. Financijski dio ponude treba sadržavati:

             studiju o ekonomskoj opravdanosti, u sklopu kojeg će biti sadržane i procjene u svrhu zaštite okoliša;

             ponudu visine i načina plaćanja godišnje koncesijske naknade (godišnja naknada ne može biti manja od 10% planiranog godišnjeg prihoda odstrjela divljači iz važeće lovnogospodarske osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe);

             visinu jednokratne koncesijske naknade koja se obračunava prema formuli iz točke 7.1. ovog Poziva;

             prijedlog planiranog godišnjeg prihoda od korištenja koncesijskog dobra;

             prijedlog planiranog broja radnika koje će zaposliti po fazama;

             izjavu o osiguranim vlastitim financijskim sredstvima za realizaciju projekta minimalno u visini ponuđene godišnje koncesijske naknade odnosno da ponuditelj raspolaže potrebnim financijskim sredstvima ili da može pribaviti sredstva za realizaciju projekta;

             potvrda – uvjerenje banke ponuditelja da isti nije imao blokiran transakcijski račun u posljednjih dvanaest (12) mjeseci, računajući od dana objavljivanja ovog Poziva u dnevnom tisku;

             ovjerenu kopiju bilance stanja i bilanca uspjeha za zadnja 2 (dva) izvještajna razdoblja;

             dokaz o uplati za sudjelovanje u javnom pozivu;

               Napomena: Sve cijene i naknade moraju biti izražene u konvertibilnim markama (KM)

12. Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

13. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/23):

13.1. Koncesijska naknada

a)           Visina ponuđene koncesijske naknade za korištenje gospodarskih lovišta do…….50 bodova

13.2. Ulaganje u lovnotehničke i lovnouzgojne objekte i stručne kadrove

b)           Planirana novčana ulaganja u lovnotehničke i lovnouzgojne objekte predmetnog gospodarskog lovišta (čeke, hranilice, solišta, pojilišta, stručni kadrovi..) za razdoblje za koje se gospodarsko lovište daje na koncesiju (troškovi lovočuvarske službe se ne obračunavaju) do……………………………………..…………………………………………….5 bodova

13.3. Pravne osobe sa sjedištem na području Hercegbosanske županije

a)           Pravne osobe sa sjedištem na području Hercegbosanske županije koje su registrirane najmanje tri godine prije objave Javnog poziva iz članka 2. ove Odluke……………15 bodova

13.4. Dodatne reference

a)           Iskustvo u gospodarenju gospodarskim lovištima na području F BiH (dokazi: Ugovor/i o korištenju/gospodarenju gospodarskim lovištima )………………………………20 bodova

b)           Dokaz o posjedovanju psa obučenog za praćenje krvnog traga (krvosljednika) shodno članku 10. Zakona o lovstvu Federacije BiH………………………………………5 bodova

c)            Dokaz o članstvu u jednom od lovačkih saveza u Federaciji BiH………….…….. 5 bodova

14. Pravo prvenstva dodjele koncesije

Pravo prvenstva dodjele koncesije, sukladno članku 38. stavku 3. Zakona o lovstvu, ima pod jednakim uvjetima, korisnik zemljišta i voda na kome je osnovano lovište.

15. Uvjeti povratka korištenog dobra

Uvjeti povratka korištenog dobra propisani su odredbama članka 40. Zakonu o koncesijama (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj:14/03 i 8/08), i članka 40. Zakona o lovstvu F BiH (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 4/06, 8/10 i 81/14).

16. Naknada za sudjelovanje na javnom pozivu -polog

16.1. Polog za sudjelovanje u Javnom pozivu iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka), koji se u slučaju pozitivnog ishoda ne vraća, nego ostaje za pokriće troškova postupka, dok se u protivnom cijeli iznos vraća sudioniku Javnog poziva.

16.2. Naknada (polog) se uplaćuje na račun za polog jamčevina, broj: 1610200033560449 kod Raiffeisen Banka d.d., vrsta prihoda: 721112 Proračunska organizacija: 1801001, šifra općine: (ovisno s kojeg je područja lovišta: Livno 055, Tomislavgrad 028, Kupres 052, Glamoč 032, Bosansko Grahovo 013, Drvar 027).

17. Postupak provođenja odabira najpovoljnije ponude

Postupak izbora najpovoljnije ponude vršiti će Povjerenstvo za koncesije sukladno Uredbi o postupku za dodjelu koncesija (“Narodne novine Hercegbosanske županije, broj: 4/04), Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodijele gospodarskih lovišta na koncesiju (”Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/23), te ispunjenosti uvjeta iz ovog poziva.

18. Podnošenje ponuda

18.1. Pismena ponuda se podnosi, na službenom jeziku u uporabi u Hercegbosanskoj županiji, te za strane sudionike na engleskom jeziku.

18.2. Ponude na javni poziv podnose se putem Pisarnice Vlade Hercegbosanske županije Povjerenstvu za koncesije u zapečaćenom omotu s naznakom

Povjerenstvo za koncesije Hercegbosanske županije

“NE OTVARATI – PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE

ZA GOSPODARSKO LOVIŠTE

____________________________________

(upisati naziv lovišta za koje se podnosi ponuda)

na adresu: Ul. Stjepana II Kotromanića 16.,

80101 Livno.

18.3. Ponude moraju biti uvezane po točkama kako je navedeno u javnom pozivu.

18.4. Ponude na javni poziv podnose se neposredno ili preporučenom pošiljkom.

18.5. Ponuditelji moraju podnijeti svoje ponude do vremena, datuma i na mjestu koji su navedeni u točki 12. ovog poziva.

18.6. Ako je ponuda upućena preporučenom poštom s područja BiH, danom prijema ponude smatra se dan predaje preporučene  pošiljke pošti.

18.7. Ako je ponuda upućena preporučenom pošiljkom izvan područja BiH, danom prijema ponude smatra se dan predaje preporučene pošiljke pošti.

18.8. Ovlašteni službenik pisarnice će ponuditelju koji osobno dostavi svoju ponudu izdati potvrdu o prijemu ponude s naznakom datuma i sata prijema, te ponude.

18.9. Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za jedno ili više lovišta s traženom  dokumentacijom.

18.10. Ponuda koja je dostavljena nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda ne smije se otvarati, niti se razmatrati i vratit će se ponuditelju.

18.11. Ponuditelj, njegov ovlašteni zastupnik ili punomoćnik ima pravo nazočnosti pri otvaranju ponuda.

18.12. O nadnevku, mjestu i vremenu otvaranja ponuda ponuditelji će biti pismeno obaviješteni najkasnije (7) dana prije dana otvaranja ponuda.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede Hercegbosanske županije, Ulica Stjepana II Kotromanića 16. broj telefona, tel/fax:++387/34 200 364.

Kompletan dokument javnog poziva preuzmite OVDJE

Prijavni-OBRAZAC-i-IZJAVE-za-gospodarska-lovista-i-Okvirni-podatci-o-brojnom-stanju-divljaci-u-lovistima-koja-su-predmet-Javnog-poziva preuzmite OVDJE